پرسش های متداول

قبل از نصب و راه اندازی
بعد از نصب و راه اندازی
کنترل میزان مصرف ترافیک و نرم افزار کنترلی
اینترنت بی سیم رادیویی
پشتیبانی
اینترنت بی سیم TDLTE
خدمات

HamyarNet Store (Hamyar Electrinic Khalij-Fars Company) with dealer code 397771001 Authorized agency to register Mobinnet Telecommunication Company, holder of FWA national license with license number 1-1-13 from Communications Regulatory Authority.

Copyright © 2022 Hamyar Electronic Khalij-Fars Company. All rights reserved.