خدمات پشتیبانی سرویس وایرلس بصورت شبانه روزی ارائه می شود. پشتیبانی خدمات وایرلس و پهنای باند از طریق شماره تلفن 34246285 بخش پشتیبانی جهت خدمت رسانی به شما سروان گرامی فعال می باشد.
مونیتورینگ آنلاین پهنای باندهای تخصیص داده شده و لینک های میانی، با استفاده از سیستم های پیشرفته، همیارنت را قادر ساخته است، تا به محض ایجاد خرابی در یکی از لینک های میانی، سریعاً موارد خرابی را پیگیری و رفع نماید.

همیارنت خلیج فارس

ارایه دهنده سرویس های برتر اینترنت

HamyarNet Store (Hamyar Electrinic Khalij-Fars Company) with dealer code 397771001 Authorized agency to register Mobinnet Telecommunication Company, holder of FWA national license with license number 1-1-13 from Communications Regulatory Authority.

Copyright © 2022 Hamyar Electronic Khalij-Fars Company. All rights reserved.