ياري رساني به شما مشتریان گرانقدر وظيفه ما است و ما به آن افتخار مي‌كنيم.

با استفاده از درگاه الكترونيكي ثبت شکایات  مي‌توانيد هرگونه سوال، پيشنهاد، انتقاد يا مشكل را گزارش و پيگيري كنيد. لطفاً با تكميل فرم زير ما را در راه انجام وظايف خود ياري دهيد.

با توجه به اينكه بررسي صحت اطلاعات ثبت شده در فرم به‌صورت خودكار انجام مي‌شود و تنها در صورت تطابق اطلاعات با پرونده شما درخواست كامل خواهد شد، لطفاً در ورود اطلاعات دقت كنيد.

 

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

HamyarNet Store (Hamyar Electrinic Khalij-Fars Company) with dealer code 397771001 Authorized agency to register Mobinnet Telecommunication Company, holder of FWA national license with license number 1-1-13 from Communications Regulatory Authority.

Copyright © 2022 Hamyar Electronic Khalij-Fars Company. All rights reserved.